LOADING
دانشکده مدیریت دانشگاه تهرانتجارت و بازرگانی بین المللمکاتبات بازرگانی بین المللمدیریت فروش و بازاریابی اثربخشفروش حرفه ای

 

 

 

شماعلاقمندکدام دوره اید؟
 

 

دوره های موسسه آموزشی آتیه

........................................................................................

دوره تجــــــــــارت و بازرگانی بین المـــــــلل شروع: جمعـــه 12دی1393

ساعت: 10 الی 14 - مکان برگـــزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره مدیریت فروش، بازاریابی و تبلیغـــــات شروع: 5شنبه 18 دی1393

ساعت: 14 الی 18 - مکان برگـــزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دوره فــــــــــــــروش حرفـــــــــــــــــــه ای شروع: 3شنبه 16 دی 1393

ساعت: 16 الی 20 - مکان برگـــزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کلاس فـــــــــــــروش حرفــه ای محدودیت درثبت نام دارد،  فقط 25 نفر

دوره خـــــــــــــــــود فروشــــــــــــــــــــــی شروع: جمعه 3 بهمن 1393

ساعت: 12 الی 16 - مکان برگـــزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

........................................................................................