LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

 

 

 

شماعلاقمندکدام دوره اید؟
 

..........................................................................................

 

اخبار :

نشریه تخصصی گاما ویژه نوروز 1394

---------------------------

دوره تجــــارت و بازرگــــــــــــانی بین الملل (کد 70)
ساعت:10:00الی 14:00................. اطلاعات بیشتر

کارگاه خـــــــــودفروشی Personal Selling  (کد 2)
ساعت:08:00الی12:00................. اطلاعات بیشتر

کارگاه مهارت های فـــــــــــروش حــرفه ای (کد 15)

ساعت:14:00الی18:00................. اطلاعات بیشتر

دوره مدیریت فــــروش، بازاریابی و تبلیغات (کد 52)

ساعت:14:00الی18:00................. اطلاعات بیشتر

...........................................................................................